Välkommen till
EXPRESSEN.SE-panelen

EXPRESSEN.SE-panelen är en panel där du kan uttrycka dina åsikter om reklam och produkter. Våra medlemmar deltar varje månad i Internetbaserade enkäter där aktuella frågor inom olika områden ställs. Som panelist svarar du på frågor i lugn och ro då det passar dig bäst. För varje undersökning du slutför får du pengar insatta på ett personligt konto.

Bli medlem genom att registrera dig nedan. Glöm inte att logga in och ställa in hur många undersökningar du önskar per månad.

EXPRESSEN.SE-panelen behandlar dina uppgifter med hög sekretess. Vi vill inte att dina uppgifter sprids över Internet. Hur dessa skyddas kan du läsa i användaravtalet. När du klickar på ”Registrera” accepterar du våra användaravtal.

Användarvatal

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i sk EXPRESSEN.SE-panelen (nedan ””Panel””) för av Bink AB, 556166-2023, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm (nedan ””Huvudmannen””) anordnade undersökningar via internet.

Genom registrering som medlem i Panel accepteras dessa villkor.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några frågor kring demografi, medievanor etc. Medlem godkänner att Huvudmannen får lagra dessa grunduppgifter samt medlemmens senare lämnade uppgifter i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Det är Huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna för Huvudmannens räkning. Uppgifterna kommer att lagras och användas vid undersökningar och analyser av aktuella ämnen samt för att kunna skicka ut inbjudningar avseende deltagande i andra undersökningar.

Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen genom att kontakta Huvudmannen på info@expressenpanelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på http://expressenpanelen.se/login.html. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på info@expressenpanelen.se.

Medlem ska vara bosatt i det land Panel primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt Huvudmannens uppfattning inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Huvudmannens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på medlemmens dator och som innehåller information.

Det finns två typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som lagras på din dator samt tillfälliga cookies, s.k. sessions-cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Huvudmannen använder cookies för att följa medlemmens internetanvändning och samla in information om medlemmens beteende och vanor vid besök på webbplatser. De uppgifter som samlas in genom användningen av cookies kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor för de ändamål som anges häri.

Cookies sparas på medlemmens dator av Huvudmannen och/eller dess personuppgiftbiträden. Huvudmannen och/eller dess personuppgiftbiträden kan komma att hämta information från aktuella cookies, och lämna ut informationen sinsemellan för behandling i enlighet med dessa villkor.

Följande cookies används: VideoStremingCookie

Cookien placeras i medlemmens webbläsare och informationen från cookien inhämtas av Huvudmannen och/eller dess personuppgiftbiträden. Cookien hör till domän cookietracker.cloudapp.net

Den data som lagras i cookien är endast ett slumpmässigt nummer (GUID). Cookien sparas i medlemmens webbläsare till 1 januari 2030, eller till dess att medlemmen själv väljer att ta bort cookien från sin webbläsare.

Syftet med cookien är att kunna mäta en reklamkampanjs påverkan genom att jämföra användare som sett reklamkampanjen mot användare som inte tagit del av reklamkampanjen. Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefiler inte laddas ner i din dator. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett bra sätt. Du kan också välja att konfigurera din webbläsare så att du får möjlighet att ta ställning till om du vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator.

Hur du stänger av cookies eller hur du konfigurerar webbläsaren så att du får möjlighet att ta ställning till varje ny cookie beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

Stäng