EXPRESSEN.SE-panelen

Frågor & Svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som ställs av våra panelmedlemmar. Du kan även kontakta oss på info@expressenpanelen.se om du har andra frågor.

Medlemskap

Bli medlem i EXPRESSEN.SE-panelen

Hur blir jag medlem i Di-panelen?

Du kan registrera dig genom att klicka här. Du kan endast registrera dig med en e-postadress en gång. Det är inte tillåtet att vara registrerad med flera olika e-postadresser i panelen.

Kan jag vara medlem i EXPRESSEN.SE-panelen om jag bor utanför Sverige?

Du kan bara vara registrerad i EXPRESSEN.SE-panelen om du bor i Sverige.

Kompatibla enheter

Kan jag registrera mig/logga in med min mobiltelefon?

Du kan använda din dator och mobiltelefon till att registrera dig, logga in och svara på undersökningar. Om du upplever inloggningsproblem kan du klicka här.

Lämna panelen

Hur avslutar jag mitt medlemskap i EXPRESSEN.SE-panelen?

Du är fri att när som helst säga upp ditt medlemskap i EXPRESSEN.SE-panelen. Du gör detta genom att logga in på ditt panelkonto via inloggningssidan på panelhemsidan. På din profilsida avregistrerar du dig genom att klicka på ”avsluta konto”. Du kan även skicka ett mejl till oss på info@expressenpanelen.se så hjälper vi dig med avregistreringen. Om du avregistrerar dig medan du har pengar kvar på ditt konto går dessa pengar förlorade.

Profil

Ändring av mina uppgifter

Hur kan jag ändra mina personliga uppgifter?

Du kan ändra dina uppgifter genom att logga in på ditt panelkonto och klicka på ”DIN PROFIL”. Om du vill ändra din e-postadress, vänligen skicka ett mejl till oss på info@expressenpanelen.se.

Borttappade inloggningsuppgifter

Hur får jag ett nytt lösenord?

Du kan få ett nytt lösenord genom att gå till inloggningssidan och klicka på ”Glömt lösenordet?” och fylla i din e-postadress. Följ sedan instruktionerna så skickas ett nytt lösenord till din e-postadress.

Ersättning

Alternativ för utbetalningar

Hur kan jag använda min intjänade ersättning?

Vi har flera ersättningsalternativ som du kan välja från. Mer information om varje alternativ hittar du här.

Mitt personliga saldo

Hur ser jag hur mycket pengar jag tjänat ihop?

Genom att logga in på ditt panelkonto via ”EXPRESSEN.SE-panelen-login” på panelhemsidan kan du kontrollera ditt saldo och din utbetalningshistorik i din profil genom att klicka på ”DITT SALDO”.

Betala ut ersättning

Hur betalar jag ut ersättningen jag tjänat ihop?

Du kan betala ut din ersättning genom att logga in på ditt panelkonto och gå till din profil. Om du har tillräckligt med saldo kan du betala ut efter ditt val av ersättningsalternativ.

Skicka om värdekoder om oanvända värdekoder går ut?

Det är inte möjligt att skicka nya värdekoder om dina värdekoder går ut. Alla värdekoder måste användas inom den angivna giltighetsperioden.

Ersättning för undersökning

Hur mycket pengar får jag för en undersökning?

Ersättningen varierar beroende på enkätens längd. Du måste genomföra en undersökning helt för att mottaga din ersättning.

PayPal konto?

Hur för jag över min ersättning till mitt PayPal konto?

Om du har tillräckligt med saldo kan du överföra dina poäng till ditt PayPal konto. Ett bekräftelsemejl kommer skickas till din registrerade e-postadress som du måste acceptera inom 30 dagar, annars avbryts transaktionen.

Undersökningar

Antal undersökningar du får

Hur många undersökningar skickar ni till mig?

Antal undersökningar du får beror på hur många aktuella undersökningar det finns. Du kan maximalt få 6 undersökningar per månad.

Hur lång tid det tar att svara på undersökningar

Hur svarar jag på undersökningar?

Du får undersökningar skickade till din registrerade e-postadress med en länk som du klickar på för att komma till undersökningen. Undersökningen är aktiv tills att vi har fått in tillräckligt med svar.

Avslutade / stängda undersökningar

När jag klickar på länken står det att undersökningen är stängd/avslutad. Vad betyder det?

Av erfarenhet vet vi att inte alla har tid eller möjlighet att svara på de undersökningar vi skickar ut. Därför skickas enkäten ut till en större mängd personer och avslutas när önskat antal svar inkommit. Därefter kan inga fler panelister svara på undersökningen.

Mer om screenout

Varför får jag ibland inte svara på mer än ett par frågor? Vad är screenout?

Vissa undersökningar är riktade till en viss målgrupp och inleds med ett antal frågor (screenout-frågor) för att urskilja om du passar in på målgruppen. Om du inte tillhör den målgrupp som efterfrågas avslutas enkäten efter att du svarat på dessa få frågor. Du behöver med andra ord aldrig besvara en hel enkät om du inte tillhör målgruppen. Eftersom hela enkäten inte besvarades får du ingen ersättning.

Personliga uppgifter

Sekretess för svar och personliga uppgifter

Hur hanteras mina svar och personuppgifter?

Alla svar behandlas under stor sekretess och inga svar kan kopplas till dig. Du är fullständigt anonym i undersökningen och resultaten av enkäten används endast i sammanställd form. Dina personliga uppgifter behandlas i likhet med personuppgiftslagen (PUL) och lämnas enbart ut till Bink och Nepa som administrerar EXPRESSEN.SE-panelen.

Reklammejl

Om jag blir medlem av EXPRESSEN.SE-panelen, kommer jag då att få reklammejl om deras produkter och tjänster skickade till mig?

Ingen marknadsföring eller reklammejl kommer att bli skickade till dig från Di-panelen.

Användarvatal

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i sk EXPRESSEN.SE-panelen (nedan ””Panel””) för av Bink AB, 556166-2023, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm (nedan ””Huvudmannen””) anordnade undersökningar via internet.

Genom registrering som medlem i Panel accepteras dessa villkor.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några frågor kring demografi, medievanor etc. Medlem godkänner att Huvudmannen får lagra dessa grunduppgifter samt medlemmens senare lämnade uppgifter i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Det är Huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna för Huvudmannens räkning. Uppgifterna kommer att lagras och användas vid undersökningar och analyser av aktuella ämnen samt för att kunna skicka ut inbjudningar avseende deltagande i andra undersökningar.

Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen genom att kontakta Huvudmannen på expressen@binkpanelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på http://binkpanelen.se/expressen/login.html. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på expressen@binkpanelen.se.

Medlem ska vara bosatt i det land Panel primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt Huvudmannens uppfattning inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Huvudmannens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

Stäng